Main Page

From eduroam@RMUTI

ประกาศการให้บริการ eduroam ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้สมัครสมาชิกและเปิดให้บริการ eduroam แล้ว เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2556 เป็นต้นมา

eduroam คืออะไร

eduroam (education roaming) เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัย อำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรหรือนักศึกษาจากสถานบันที่เป็นสมาชิกที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภาระกิจในสถานบันที่เป็นสมาชิกสถาบันอื่น ให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดยเชื่อมต่อกับเครือข่าย eduroam และใช้การยืนยันตัวบุคคลผ่านส่วนกลางไปยังสถาบันต้นสังกัดด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยสถาบันต้นสังกัด เมื่อผ่านกระบวนการยืนยันตัวบุคคลแล้วผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ทั้งนี้ สิทธิ์ในการใช้งานเครือข่ายจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย

ประโยชน์ของบริการ eduroam

  • บุคลากรหรือนักศึกษาของของ มทร.อีสาน ที่เดินทางไปปฏิบัติภาระกิจในพื้นที่ของสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิก สามารถเข้าถึงและใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันนั้นได้
  • บุคลากรหรือนักศึกษาของสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิก สามารถเข้าถึงและใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ มทร.อีสานได้
  • สถาบันที่เป็นสมาชิกไม่ต้องลงทะเบียนหรือสร้างบัญชีสำหรับการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรหรือนักศึกษาของสถาบันที่เป็นสมาชิกอื่นที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติภาระกิจในพื้นที่
  • บุคลากรหรือนักศึกษาใช้บัญชีผู้ใช้เดียวกันกับที่ใช้อยู่ในสถาบันของตนเองเพื่อยืนยันตัวบุคคลเมื่อเดินทางไปใช้ในสถาบันอื่นได้ทันที

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง