About

From eduroam@RMUTI
Revision as of 12:54, 12 September 2013 by Prakai (talk | contribs)

เกี่ยวกับ eduroam

eduroam [1] เริ่มต้นขึ้นในปี 2546 จากการสาธิตความเป็นไปได้สำหรับการให้บริการงานเครือข่ายโรมมิ่งข้ามเครือข่าย โดยการใช้มาตรฐาน 802.1x ทำงานร่วมกับ Radius Server ของแต่ละสถาบันเพื่อให้บริการกับนักศึกษาและนักวิจัยจากสถาบันสมาชิกจาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย เนเธอเลนด์ ฟินแลน โปรตุเกส โครเอเชีย และสหราชอาณาจัก สำหรับ eduroam ในประเทศไทยมีการให้บริการครั้งแรกในงาน Asia-Pacific Advanced Network (APAN) ครั้งที่ 33 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทย โดยมีสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)[2] ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (National Roaming Operator for Thailand: NRO) [3]

eduram ทำงานอย่างไร?

eduroam มีการทำงานบนพื้นฐานของมาตรฐาน 802.1x ร่วมกับกลุ่มของ RADIUS proxy server ซึ่งมีการจัดกลุ่มตามลำดับชั้น โดย RADIUS server แต่ละตัวจะทำหน้าที่ในกาส่งต่อข้อมูลการยืนตัวบุคคลจากเครือข่ายผู้ให้บริการ (Service Provider: SP) ไปยังเครือข่ายต้นสังกัดของผู้ใช้งาน (Identity Privider: IdP) เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งานเครือข่ายของผู้ใช้

eduroam มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มทร.อีสาน เป็นสมาชิก eduroam ผ่านสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย เริ่มให้เปิดให้บริการ eduroam ใน มทร.อีสาน ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2556 โดยให้บริการในสองบทบาทคือ เป็นผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider: SP) สำหรับสมาชิกจากสถาบันอื่นที่มาเยือน และเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การใช้งาน (Identity Privider: IdP) สำหรับบุคคลากรของ มทร.อีสาน ที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภาระกิจในสถาบันอื่น