Difference between revisions of "Main Page"

From eduroam@RMUTI
m
m
Line 1: Line 1:
= eduroam มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน =
+
= ประกาศการให้บริการ eduroam ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน =
 +
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้สมัครและเปิดให้บริการ eduroam แล้ว นับตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2556 เป็นต้นไป
 +
 
 +
= eduroam คืออะไร =
 
eduroam (education roaming) เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัย อำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรจากสถานบันที่เป็นสมาชิกที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภาระกิจในสถานบันที่เป็นสมาชิกสถานบันอื่น ให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดยเชื่อมต่อกับเครือข่าย eduroam และใช้การยืนยันตัวบุคคลผ่านส่วนกลางด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยสถาบันต้นสังกัด เมื่อผ่านกระบวนการยืนยันตัวบุคคลแล้วผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ทั้งนี้ สิทธิ์ในการใช้งานเครือข่ายจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย
 
eduroam (education roaming) เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัย อำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรจากสถานบันที่เป็นสมาชิกที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภาระกิจในสถานบันที่เป็นสมาชิกสถานบันอื่น ให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดยเชื่อมต่อกับเครือข่าย eduroam และใช้การยืนยันตัวบุคคลผ่านส่วนกลางด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยสถาบันต้นสังกัด เมื่อผ่านกระบวนการยืนยันตัวบุคคลแล้วผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ทั้งนี้ สิทธิ์ในการใช้งานเครือข่ายจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย
  
มทร.อีสาน เป็นสมาชิก eduroam ผ่านสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย เริ่มให้เปิดให้บริการ eduroam ใน มทร.อีสาน ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2556 โดยให้บริการในสองบทบาทคือ เป็นผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider: SP) สำหรับสมาชิกจากสถาบันอื่นที่มาเยือน และเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การใช้งาน (Identity Privider: IdP) สำหรับบุคคลากรของ มทร.อีสาน ที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภาระกิจในสถาบันอื่น
+
= ประโยชน์ของบริการ eduroam =
 +
* บุคลากรหรือนักศึกษาของของ มทร.อีสาน ที่เดินทางไปปฏิบัติภาระกิจในพื้นที่ของสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิก สามารถเข้าถึงและใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันนั้นได้
 +
* บุคลากรหรือนักศึกษาของสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิก สามารถเข้าถึงและใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ มทร.อีสานได้
 +
* สถาบันที่เป็นสมาชิกไม่ต้องลงทะเบียนหรือสร้างบัญชีสำหรับการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรหรือนักศึกษาของสถาบันที่เป็นสมาชิกอื่นที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติภาระกิจในพื้นที่

Revision as of 13:08, 12 September 2013

ประกาศการให้บริการ eduroam ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้สมัครและเปิดให้บริการ eduroam แล้ว นับตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

eduroam คืออะไร

eduroam (education roaming) เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัย อำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรจากสถานบันที่เป็นสมาชิกที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภาระกิจในสถานบันที่เป็นสมาชิกสถานบันอื่น ให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดยเชื่อมต่อกับเครือข่าย eduroam และใช้การยืนยันตัวบุคคลผ่านส่วนกลางด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยสถาบันต้นสังกัด เมื่อผ่านกระบวนการยืนยันตัวบุคคลแล้วผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ทั้งนี้ สิทธิ์ในการใช้งานเครือข่ายจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย

ประโยชน์ของบริการ eduroam

  • บุคลากรหรือนักศึกษาของของ มทร.อีสาน ที่เดินทางไปปฏิบัติภาระกิจในพื้นที่ของสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิก สามารถเข้าถึงและใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันนั้นได้
  • บุคลากรหรือนักศึกษาของสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิก สามารถเข้าถึงและใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ มทร.อีสานได้
  • สถาบันที่เป็นสมาชิกไม่ต้องลงทะเบียนหรือสร้างบัญชีสำหรับการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรหรือนักศึกษาของสถาบันที่เป็นสมาชิกอื่นที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติภาระกิจในพื้นที่