Main Page

From eduroam@RMUTI
Revision as of 16:24, 11 September 2013 by Prakai (talk | contribs)

eduroam มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

eduroam (education roaming) เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัย อำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรจากสถานบันที่เป็นสมาชิกที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภาระกิจในสถานบันที่เป็นสมาชิกสถานบันอื่น ให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดยเชื่อมต่อกับเครือข่าย eduroam และใช้การยืนยันตัวบุคคลผ่านส่วนกลางด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยสถาบันต้นสังกัด เมื่อผ่านกระบวนการยืนยันตัวบุคคลแล้วผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ทั้งนี้ สิทธิ์ในการใช้งานเครือข่ายจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย

มทร.อีสาน เป็นสมาชิก eduroam ผ่านสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย เริ่มให้เปิดให้บริการ eduroam ใน มทร.อีสาน ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2556 โดยให้บริการในสองบทบาทคือ เป็นผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider: SP) สำหรับสมาชิกจากสถาบันอื่นที่มาเยือน และเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การใช้งาน (Identity Privider: IdP) สำหรับบุคคลากรของ มทร.อีสาน ที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภาระกิจในสถาบันอื่น