Difference between revisions of "Service area"

From eduroam@RMUTI
m
m
Line 38: Line 38:
 
|marker.b08.title=สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
|marker.b08.title=สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
|marker.b08.letter=A
 
|marker.b08.letter=A
 +
|marker.b11.lat=14.989395
 +
|marker.b11.lng=102.122021
 +
|marker.b11.title=สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล
 +
|marker.b11.letter=A
 
|marker.b12.lat=14.987307
 
|marker.b12.lat=14.987307
 
|marker.b12.lng=102.119624
 
|marker.b12.lng=102.119624
 
|marker.b12.title=สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
|marker.b12.title=สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
|marker.b12.letter=A
 
|marker.b12.letter=A
 +
|marker.b13.lat=14.989931
 +
|marker.b13.lng=102.121898
 +
|marker.b13.title=สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล
 +
|marker.b13.letter=A
 
|marker.b14.lat=14.9867
 
|marker.b14.lat=14.9867
 
|marker.b14.lng=102.12
 
|marker.b14.lng=102.12
 
|marker.b14.title=สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
 
|marker.b14.title=สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
 
|marker.b14.letter=A
 
|marker.b14.letter=A
 +
|marker.b15.lat=14.99
 +
|marker.b15.lng=102.121
 +
|marker.b15.title=สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 +
|marker.b15.letter=A
 
|marker.b18.lat=14.989561
 
|marker.b18.lat=14.989561
 
|marker.b18.lng=102.119804
 
|marker.b18.lng=102.119804
Line 62: Line 74:
 
|marker.b23.title=กองพัฒนานักศึกษา
 
|marker.b23.title=กองพัฒนานักศึกษา
 
|marker.b23.letter=A
 
|marker.b23.letter=A
 +
|marker.b25.lat=14.989
 +
|marker.b25.lng=102.121
 +
|marker.b25.title=โรงฝึกงานช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
 +
|marker.b25.letter=A
 
|marker.b34.lat=14.985126
 
|marker.b34.lat=14.985126
 
|marker.b34.lng=102.121172
 
|marker.b34.lng=102.121172

Revision as of 11:52, 12 September 2013

พื้นที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย

ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย นครราชสีมา