Difference between revisions of "Usage"

From eduroam@RMUTI
m (การใช้งาน eduroam ในสถาบันอื่น)
m
Line 1: Line 1:
 
= การใช้งาน eduroam ใน มทร.อีสาน =
 
= การใช้งาน eduroam ใน มทร.อีสาน =
มทร.อีสานให้บริการเครือข่าย eduroam (SP) สำหรับผู้มาเยือนเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในเบื้องต้น บุคลากรและนักศึกษของ มทร.อีสาน ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เนื่องจากบุคลการและนักศึกษาของ มทร.อีสาน สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่าย RMUTI-WiFi ได้แต่เดิมอยู่แล้ว
+
ในเบื้องต้น มทร.อีสานจะให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย eduroam สำหรับผู้มาเยือนจากสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บุคลากรและนักศึกษของ มทร.อีสาน ไม่สามารถเข้าใช้งานภายในมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากบุคลการและนักศึกษาของ มทร.อีสาน สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่าย RMUTI-WiFi ได้แต่เดิมอยู่แล้ว
  
การเชื่อมต่อเพื่อเข้าใช้เครือข่าย eduroam มีกระบวนการยืนยันตัวบุคคลด้วยโปรโตคอล WPA (Wi-Fi Protected Access) และ EAP (Extensible Authentication Protocol) ผู้ใช้สามารถยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานเครือข่ายด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด (IdP) ในกรณีที่หน่วยงานนั้นเป็นสมาชิกของ eduroam ซึ่งสามารถสืบค้นรายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก eduroam-TH ได้จาก eduroam.uni.net.th หรือเว็บไซต์ผู้ประสานงานเครือข่าย eduroam ของแต่ละประเทศภูมิภาค
+
การเชื่อมต่อเพื่อเข้าใช้เครือข่าย eduroam มีกระบวนการยืนยันตัวบุคคลด้วยโปรโตคอล WPA (Wi-Fi Protected Access) และ EAP (Extensible Authentication Protocol) ผู้ใช้บริการสามารถยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานเครือข่ายด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด หรือหลายสถาบันจะกำหนดวิธีการเข้าถึงเครือข่าย eduroam เช่นเดียวกับการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายในมหาวิทยาลัยต้นสังกันนั้น
  
 
มทร.อีสาน ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกประวัติการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 
มทร.อีสาน ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกประวัติการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  
 
= การใช้งาน eduroam ในสถาบันอื่น =
 
= การใช้งาน eduroam ในสถาบันอื่น =
บุคคลากรและนักศึกษาของ มทร.อีสาน สามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ได้จากสถาบันที่เป็นสมาชิก (SP) ผ่านบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (SSID) ชื่อ eduroam และยืนยันตัวบุคคลด้วยอีเมล์จากบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มทร.อีสาน เช่น username@rmuti.ac.th ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการที่หน่วยงานผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด
+
บุคคลากรและนักศึกษาของ มทร.อีสาน สามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ได้จากสถาบันที่เป็นสมาชิกผ่านบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายชื่อ eduroam มีขั้นตอนการเชื่อมต่อเช่นเดียวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย RMUTI-WiFi แต่จะใช้การยืนยันตัวบุคคลด้วยอีเมล์จากบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มทร.อีสาน เช่น username@rmuti.ac.th เมื่อใช้งาน eduroam ผ่านเครือข่ายของสถาบันอื่น ผู้ใช้ต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการที่หน่วยงานผู้ให้บริการกำหนดขึ้น
  
รายชื่อของสถาบันที่ให้บริการเครือข่าย eduroam สามารถค้นได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (eduroam.uni.net.th) และสามารถดูพื้นที่การให้บริการของแต่ละสถาบันได้จากเว็บไซต์ของสถาบันนั้นๆ
+
รายชื่อของสถาบันที่ให้เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam ในประเทศไทย (eduroam-TH) สามารถค้นได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (eduroam.uni.net.th) และรายสถาบันที่เป็นเครือข่าย eduroam ทั่วโลก สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ [http://eduroam.org eduroam.org] รวมถึงสามารถดูพื้นที่การให้บริการของแต่ละสถาบันได้จากเว็บไซต์ของสถาบันเหล่านั้น
  
 
แอพพลิเคชั่น สำหรับค้นหาสถานที่ให้บริการเครือข่าย eduroam
 
แอพพลิเคชั่น สำหรับค้นหาสถานที่ให้บริการเครือข่าย eduroam
 
* [https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ja.android.eduroamcompanion&hl=en Android]
 
* [https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ja.android.eduroamcompanion&hl=en Android]
 
* [http://itunes.apple.com/gb/app/eduroam-companion/id480611749?mt=8 iPhone]
 
* [http://itunes.apple.com/gb/app/eduroam-companion/id480611749?mt=8 iPhone]

Revision as of 13:37, 12 September 2013

การใช้งาน eduroam ใน มทร.อีสาน

ในเบื้องต้น มทร.อีสานจะให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย eduroam สำหรับผู้มาเยือนจากสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บุคลากรและนักศึกษของ มทร.อีสาน ไม่สามารถเข้าใช้งานภายในมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากบุคลการและนักศึกษาของ มทร.อีสาน สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่าย RMUTI-WiFi ได้แต่เดิมอยู่แล้ว

การเชื่อมต่อเพื่อเข้าใช้เครือข่าย eduroam มีกระบวนการยืนยันตัวบุคคลด้วยโปรโตคอล WPA (Wi-Fi Protected Access) และ EAP (Extensible Authentication Protocol) ผู้ใช้บริการสามารถยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานเครือข่ายด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด หรือหลายสถาบันจะกำหนดวิธีการเข้าถึงเครือข่าย eduroam เช่นเดียวกับการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายในมหาวิทยาลัยต้นสังกันนั้น

มทร.อีสาน ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกประวัติการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

การใช้งาน eduroam ในสถาบันอื่น

บุคคลากรและนักศึกษาของ มทร.อีสาน สามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ได้จากสถาบันที่เป็นสมาชิกผ่านบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายชื่อ eduroam มีขั้นตอนการเชื่อมต่อเช่นเดียวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย RMUTI-WiFi แต่จะใช้การยืนยันตัวบุคคลด้วยอีเมล์จากบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มทร.อีสาน เช่น username@rmuti.ac.th เมื่อใช้งาน eduroam ผ่านเครือข่ายของสถาบันอื่น ผู้ใช้ต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการที่หน่วยงานผู้ให้บริการกำหนดขึ้น

รายชื่อของสถาบันที่ให้เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam ในประเทศไทย (eduroam-TH) สามารถค้นได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (eduroam.uni.net.th) และรายสถาบันที่เป็นเครือข่าย eduroam ทั่วโลก สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ eduroam.org รวมถึงสามารถดูพื้นที่การให้บริการของแต่ละสถาบันได้จากเว็บไซต์ของสถาบันเหล่านั้น

แอพพลิเคชั่น สำหรับค้นหาสถานที่ให้บริการเครือข่าย eduroam