Usage

From eduroam@RMUTI
Revision as of 11:01, 11 September 2013 by Prakai (talk | contribs) (Created page with "= การใช้งาน eduroam ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน = มหาวิทยาลั...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

การใช้งาน eduroam ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้บริการเครือข่าย eduroam สำหรับผู้มาเยือนเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้งานที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้เนื่องจากสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่าย RMUTI-WiFi ได้แต่เดิมแล้ว การเข้าเข้าใช้เครือข่าย eduroam มีกระบวนการยืนยันตัวบุคคลด้วยโปรโตคอล WPA (Wi-Fi Protected Access) และ EAP (Extensible Authentication Protocol) ผู้ใช้สามารถยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้งานเครือข่ายด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด ในกรณีที่หน่วยงานนั้นเป็นสมาชิกของ eduroam ซึ่งสามารถสืบค้นรายชื่อหน่วยงานที่เป็นสมาชิก eduroam-TH ได้จาก eduroam.uni.net.th หรือเว็บไซต์ผู้ประสานงานเครือข่าย eduroam ของแต่ละประเทศภูมิภาค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลอีสานขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกประวัติการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550